>مقالات
مقالات

[آرشیو]
bullet ضوابط جدید کالاهای ممنوع صادراتی و کالاهای مشمول عوارض صادراتی
معاونت امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 157555/71/274 مورخ 23/8/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است: پیرو بخشنامه های شماره 133747/91/230 مورخ 19/7/91، 148077/91/259 مورخ 8/8/91 و 150985/91/261 مورخ 14/8/91، موضوع مقررات جدید ابلاغ شده در خصوص کالاهای صادراتی، ضمن لغو بندهای مغایر بخشنامه های اشاره شده، به پیوست تصویر نامه های شماره 2104265-91 مورخ 17/8/91 و 4323/210/91 مورخ 21/8/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: 1-مطابق بند «ب» ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، صدور کالاهایی که قبل از تاریخهای ذکر شده در نامه فوق (پیوست شده) به گمرکات اجرایی اظهار شده و شماره ثبت (کوتاژ) دریافت نموده و تاکنون نیز اظهارنامه مربوطه ابطال نشده باشد، از شمول محدودیتها و عوارض جدید خارج و مشمول ضوابط، مقررات و عوارض قبل از بخشنامه های اشاره شده خواهد بود...
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸       (تعداد بازدید : 3633)